Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Synagoge Buren

Poin-Of-Interest - POI11

Tot ongeveer 1900 heeft er een Joodse gemeenschap in Buren bestaan.

De oudste vermelding van hun aanwezigheid in Buren dateert uit 1646, toen Moses Ephraïm door Prins Frederik Hendrik, graaf van Buren, werd aangesteld als pachter van de Bank van Lening in Buren. Hij moet een verdienstelijk persoon zijn geweest, getuige het feit dat de Magistraat van Buren hem en zijn nakomelingen, begiftigde met het Groote Burgerrecht. Bovendien werd hij in 1648 als gildebroeder aangenomen en als zodanig in het Burense Gildeboek ingeschreven.

De erkentelijkheid van de Graaf van Buren voor Moses blijkt ook uit het feit, dat na 1672 hem een stuk grafelijke grond werd geschonken, om daarop een Joodse begraafplaats in te richten. Het stuk werd als zodanig in gebruik genomen en is nu nog te vinden aan het begin van de huidige Aalsdijk te Buren, aangeduid met de borden: 'Jodenbegraafplaats'. De aanleg van een begraafplaats is een bewijs van het bestaan van een Joodse gemeenschap in Buren, hoewel er ook teraardebestellingen uit omliggende plaatsen plaats vonden. De Jodenbegraafplaats in Buren was destijds de grootste buiten Amsterdam.

In 1845 werd een tweede begraafplaats in gebruik genomen, die we nu nog kennen, gelegen naast de algemene begraafplaats in het Plantsoen. Deze grond werd door het gemeentebestuur van Buren krachtens het recht van erfpacht uitgegeven. De laatste begrafenis vond hier in 1895 plaats.

Joden Begraafplaats

In 1765 komtde Joodse gemeenschap bijeen in een huisgemeente bij “ Benjamin de Jood” , maar in 1804, zes jaar na invoering van de vrijheid van godsdienst, koopt de gemeenschap een muurhuis aan de Kniphoek en verbouwt dit tot synagoge.

In 1900 wordt de Joodse gemeenschap ontbonden wegens te weinig leden. Na 1900 is het gebouw gebruikt, o.a. als opslagplaats en ook als varkenshok. Later werd het eigendom van de gemeente Buren, die het verhuurde aan de gemeentebode.

Synagoge Buren - Jaren 50

Einde jaren '50, begin '60 van de afgelopen eeuw beraamde het gemeentebestuur van Buren plannen tot restauratie van de gehele binnenstad, uit te voeren dankzij krachtige financiële steun van het Rijk.

De middeleeuwse huizen aan de Kniphoek waren als eerste aan de beurt. Voor zover ze nog geen eigendom waren van de gemeente werden ze aangekocht. Met begrip voor de historie werd de inmiddels tot een krot verworden voormalige Synagoge prachtig gerestaureerd.

Nadien werd het gebouw door de gemeente gebruikt als vergaderruimte. In 1979 besloot de gemeenteraad de Synagoge aan te wijzen als 'Huis der gemeente', als gevolg waarvan er ook huwelijken mogen worden voltrokken. Tevens is het gebouw in gebruik als expositieruimte.

Synagoge Buren - Heden

Als bijzonderheid wordt nog vermeld, dat de 'Kniphoek' lange tijd 'Oranjestraat' heeft geheten; in de volksmond bleef het altijd 'Kniphoek'. Om aan het historie recht te doen, besloot de gemeenteraad van Buren midden jaren '60 van de afgelopen eeuw deze naam weer officieel in te voeren. De naam is afgeleid van een lastig en onaangenaam diertje: de luis. De bewoners maakten die luizen dood tussen duim en wijsvinger; dat werd 'knippen' genoemd. Een andere meer plausibele verklaring is dat in een pand direct om de hoek van de poort het ‘loket’ was waar poortrecht  moest worden betaald. Daar werd dus “de knip” getrokken.

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy